Sektor za inspekcijske poslove

U Sektoru za inspekcijske poslove obavljaju se opšti pravni, upravni, statističko-evidencioni i studijsko-analitički poslovi u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom propisa koji regulišu visoko obrazovanje, studentski standard i studentsko organizovanje, kao poverene poslove, u skladu sa zakonom koji utvrđuje nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada i akata visokoškolskih ustanova i ustanova studentskog standarda, odnosno inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada visokoškolskih ustanova; inspekcijski nadzor nad neregistrovanim subjektima; planiranje sprovođenja inspekcijskih nadzora i organizovanje vršenja inspekcijskih nadzora po podnetim predstavkama pravnih i fizičkih lica; vršenje zajedničkog inspekcijskog nadzora sa republičkim prosvetnim inspektorima; iniciranje izmena zakona i drugih podzakonskih akata  na osnovu uočenog stanja i procenjenog rizika iz svoje nadležnosti; zatim, priprema i izrada godišnjeg plana redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i objavljivanje na inernet stranici Sekretarijata; učešće u pripremi, izradi i dopuni kontrolnih lista za redovan inspekcijski nadzor u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda; priprema i izrada mesečnih izveštaja i godišnjeg izveštaja o radu Sektora i objavljivanje na internet stranici Sekretarijata; vođenje propisanog obrasca evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; zaključuje sporazume o priznavanju prekršaja; utvrđivanje verodostojnosti javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova; podnošenje krivičnih prijava, prijava za privredni prestup i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom; izrada odgovara na tužbe u upravnom sporu i odgovore na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima, a iz delokruga rada Sektora; pripreme odgovora za potrebe javnih tužilaštava, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za sprečavanje korupcije, u vezi sa postupanjem iz nadležnosti prosvetnih inspektora; poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o studentskom organizovanju, u delu koji se odnosi na rad Studentskih parlamenata; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona, drugih propisa i opših akata kojima se uređuje organizacija i način rada ustanova studentskog standarda, naročito u pogledu: ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova studentskog standarda, ostvarivanja prava i obaveza studenata, vaspitača, direktora i drugih zaposlenih, postupka prijema u ustanovu i izdavanja studentske legitimacije i vođenja propisane evidencije u ustanovi; poslovi izdavanja, izmene i dopune dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi; poslove organizovanja radnih i konsultativnih sastanaka sa visokoškolskim ustanovama u cilju preventivnog delovanja prosvetnih inspektora; poslove davanja stručnog mišljenja po predstavkama stranaka u okviru nadležnosti prosvetne inspekcije i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Dokumenti

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije za školsku  2020/2021. godinu

Zahtev za izdavanje dozvole za rad

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – univerziteti

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – fakulteti i visoke škole

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – visoke škole strukovnih studija i akademije strukovnih studija

Kontrolna lista – ustanove studentskog standarda

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije u 2016. godini

Godišnji izveštaj o radu inspekcije u 2017. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2018/2019. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2019/2020. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2021/2022. godini