Сектор за инспекцијске послове

У Сектору за инспекцијске послове обављају се општи правни, управни, статистичко-евиденциони и студијско-аналитички послови у области инспекцијског надзора над применом прописа који регулишу високо образовање, студентски стандард и студентско организовање, као поверене послове, у складу са законом који утврђује надлежности Аутономне покрајине Војводине, а који се односе на: инспекцијски надзор над законитошћу рада и аката високошколских установа и установа студентског стандарда, односно инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада високошколских установа; инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима; планирање спровођења инспекцијских надзора и организовање вршења инспекцијских надзора по поднетим представкама правних и физичких лица; вршење заједничког инспекцијског надзора са републичким просветним инспекторима; иницирање измена закона и других подзаконских аката  на основу уоченог стања и процењеног ризика из своје надлежности; затим, припрема и израда годишњег плана редовних инспекцијских надзора на територији Аутономне покрајине Војводине и објављивање на инернет страници Секретаријата; учешће у припреми, изради и допуни контролних листа за редован инспекцијски надзор у високошколским установама и установама студентског стандарда; припрема и израда месечних извештаја и годишњег извештаја о раду Сектора и објављивање на интернет страници Секретаријата; вођење прописаног обрасца евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; закључује споразуме о признавању прекршаја; утврђивање веродостојности јавне исправе коју издаје високошколска установа; подношење кривичних пријава, пријава за привредни преступ и захтева за покретање прекршајног поступка у складу са законом; израда одговара на тужбе у управном спору и одговоре на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима, а из делокруга рада Сектора; припреме одговора за потребе јавних тужилаштава, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенције за спречавање корупције, у вези са поступањем из надлежности просветних инспектора; послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о студентском организовању, у делу који се односи на рад Студентских парламената; послове инспекцијског надзора над применом закона, других прописа и опших аката којима се уређује организација и начин рада установа студентског стандарда, нарочито у погледу: испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа студентског стандарда, остваривања права и обавеза студената, васпитача, директора и других запослених, поступка пријема у установу и издавања студентске легитимације и вођења прописане евиденције у установи; послови издавања, измене и допуне дозволе за рад високошколској установи; послове организовања радних и консултативних састанака са високошколским установама у циљу превентивног деловања просветних инспектора; послове давања стручног мишљења по представкама странака у оквиру надлежности просветне инспекције и друге послове у складу са законом.

 

Документи

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2022/2023. годину

Годишњи извештај о раду покрајинске просветне инспекције за школску 2021-2022. годину

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2021/2022. годину

Контролна листа – академије струковних студија и високе школе струковних студија

Контролна листа – факултети и високе школе

Контролна листа – универзитети

Контролна листа – установе студентског стандарда

Најбоље и најлошије оцењене високошколске установе

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о просветној инспекцији

Закон о ученичком и студентском стандарду