Сектор за инспекцијске послове

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа високошколског образовања, а нарочито у погледу:

  • обављања делатности високог образовања, у складу са дозволом за рад;
  • уписа студената, статуса студената и заштите права студената;
  • поступка избора органа управљања и пословођења, других органа установе и начина њиховог рада;
  • поступка избора у звање и пријема у радни однос наставника и сарадника и радног ангжаовања наставника и сарадника;
  • вођења прописаних евиденција и издавања јавних исправа.

 

Документи

Обавештење у вези са редовним инспекцијским надзорима према Годишњем плану инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2023/2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2023/2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора над радом високошколских установа и установа студентског стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2022/2023. години

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2022/2023. годину

Годишњи извештај о раду покрајинске просветне инспекције за школску 2021-2022. годину

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску 2021/2022. годину

Контролна листа -академије струковних студија и високе школе струковних студија

Контролна листа – факултети и високе школе

Контролна листа – универзитети 

Контролна листа – установе студентског стандарда

Највећи и најмањи степен усклађености пословања и поступања са законом у школској 2022/2023. години

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о просветној инспекцији

Закон о националном оквиру квалификација

Закон о ученичком и студентском стандарду