Надлежност

Делокруг Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност утврђен је чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл. лист АП Војводине, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), по коме Секретаријат у складу са законима који дефинишу ове области и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области високог образовања и студентског стандарда, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: оснивају, односно суоснивају научни институти и истраживачкоразвојни центри и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у високом образовању; предлаже члан Националног савета за високо образовање; уређују питања од покрајинског значаја у области студентског стандарда.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, у складу с Програмом од општег интереса за Републику Србију, обавља послове покрајинске управе у вези са: решавањем стамбеног питања младих, наставних и научних радника; подстицањем међународне сарадње, технолошког развоја и иновационе делатности; обезбеђивањем финансијских средстава за суфинансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре на територији АП Војводине; суфинансирањем програма Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, Матице српске и других установа које обављају научноистраживачку делатност, а значајне су за АП Војводину; обезбеђивањем средстава за суфинансирање програма основних истраживања и програма истраживања у области технолошког развоја у АП Војводини, за суфинансирање учешћа научноистраживачких радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству и за организацију научних скупова на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе у областима из свог делокруга и прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у области високог образовања и студентског стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност прати, надзире и помаже рад Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад, привредног друштва које пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

У претходном периоду Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност остварио је бројне активности у циљу унапређења положаја науке и технолошког развоја у АП Војводини, побољшања положаја научних радника са територије АП Војводине, развоја међународне и међурегионалне сарадње, као и активности на побољшању рада Секретаријата.