Сектор за високо образовање

Факултети и високе школе струковних студија у АП Војводини

Законом о високом образовању је прописано да се настава изводи на српском језику, а да се може реализовати и на језицима националних мањина. Такође, на неким факултетима организована је и настава на енглеском језику, за стране студенте.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је, на седници одржаној 8. априла 2015. године, донела Покрајинску скупштинску Одлуку о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједница („Службени лист АПВ“, број: 14/2015).

Настава на факултетима Универзитета у Новом Саду се остварује на српском наставном језику, а у складу са одредбом члана 95. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. Закон и 11/2021 – аутентично тумачење 67/2021,67/2021- др.закон и 76/2023), настава се може изводити и на језику националне мањине.

Статутом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 17/2009 и 20/2014), права националних заједница регулисана су чланом 22. Статута, којим припадници националних заједница који чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, уживају посебну заштиту и сва права која су актима Републике Србије гарантована националним мањинама и припадницима националних мањина.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), област високог образовања регулисана је чланом 35. Закона. Образовање националних мањина регулисано је чланом 38. Закона, којим АП Војводина, преко својих органа, ближе уређује и обезбеђује остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на матерњем језику, на свим нивоима образовања, у складу са законом.

Универзитет у Новом Саду

Високо образовање у Војводини стиче се на факултетима Универзитета у Новом Саду. Универзитет је основан 1960. године. Ову образовну, научну и уметничку установу чини 14 факултета. Највећи број факултета налази се у Новом Саду, а остали су у Суботици, Зрењанину и Сомбору. То су (по редоследу оснивања):

Бр.НазивАдресаТелефонДозвола за рад
1Универзитет у Новом Саду – РекторатТрг Доситеја Обрадовића 5
Нови Сад
021/485-20-20 дозвола за рад
2Пољопривредни факултет у Новом СадуТрг Доситеја Обрадовића 8
Нови Сад
021/450-356 дозвола за рад
3Филозофски факултет у Новом СадуДр Зорана Ђинђића 2
Нови Сад
021/450-690 дозвола за рад
4Технолошки факултет у Новом СадуБулевар Цара Лазара 1
Нови Сад
021/485-36-40 дозвола за рад
5Правни факултет у Новом СадуТрг Доситеја Обрадовића 1
Нови Сад
021/635-00-23 дозвола за рад
6Медицински факултет у Новом СадуХајдук Вељкова 3
Нови Сад
021/420-677 дозвола за рад
7Факултет техничких наука у Новом СадуТрг Доситеја Обрадовића 6
Нови Сад
021/635-04-13 дозвола за рад
8Економски факултет у СуботициСегедински пут 9-11
Суботица
024/628-000 дозвола за рад

9Природно-математички факултет у Новом СадуТрг Доситеја Обрадовића 3
Нови Сад
021/445-630 дозвола за рад
10Академија уметности у Новом СадуЂуре Јакшића 7
Нови Сад
021/420-187 дозвола за рад
11Факултет спорта и физичког васпитања у Новом СадуЛовћенска 16
Нови Сад
021/450-188 дозвола за рад
12Грађевински факултет у СуботициКозарачка 2а
Суботица
024/554-300 дозвола за рад
13Технички факултет „Михајло Пупин“ у ЗрењанинуЂуре Ђаковића бб
Зрењанин
023/550-515 дозвола за рад
14Педагошки факултет у СомборуПодгоричка 4
Сомбор
025/460-292 дозвола за рад
15Учитељски факултет на мађарском наставном језику у СуботициШтросмајерова 11
Суботица
024/624-444 дозвола за рад

Високе школе струковних студија чији је оснивач АП Војводина

Бр.НазивАдресаТелефонДозвола за рад
1Висока техничка школа струковних студија у Новом СадуШколска 1
Нови Сад
021/489-2500 дозвола за рад
2Висока техничка школа струковних студија у СуботициМарка Орешковића 16
Суботица
024/655-201 дозвола за рад
3Висока техничка школа струковних студија у ЗрењанинуЂорђа Стратимировића 23
Зрењанин
023/510-145 дозвола за рад
4Висока пословна школа струковних студија у Новом СадуВладимира Перића Валтера 4
Нови Сад
021/450-102 дозвола за рад
5Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом СадуПетра Драпшина 8
Нови Сад
021/451-683 дозвола за рад
6Висока школа струковних студија за образовање васпитача у КикиндиСветосавска 57
Кикинда
0230/22-423 дозвола за рад
7Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера
у Суботици
Банијска 67
Суботица
024/547-870 дозвола за рад
8Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре
– Сирмијум у Сремској Митровици
Змај Јовина 29
Сремска Митровица
022/221-864 дозвола за рад
9Висока струковна васпитачка и медицинска школа у ВршцуОмладински трг 1
Вршац
013/831-628 дозвола за рад

Високошколске установе чији оснивач није АП Војводина

Бр.НазивАдресаТелефонДозвола за рад
1Универзитет Привредна академија у Новом СадуЦвећарска 2
Нови Сад
021/530-359 дозвола за рад
2Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом СадуГери Кароља 1
Нови Сад
021/469-513 дозвола за рад
3Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом СадуЦвећарска 2
Нови Сад
021/400-484 дозвола за рад
4Стоматолошки факултет у ПанчевуЖарка Зрењанина 179
Панчево
013/2351-292 дозвола за рад
5Факултет за менаџмент у Сремским КарловцимаЊегошева 1а
Сремски Карловци
021/2155-046 дозвола за рад
6Универзитет Едуконс у Сремској КаменициВојводе Путника 85-87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
7Факултет заштите животне средине у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
8Академија класичног сликарства у Сремској КаменициВојводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
9Факултет за студије безбедности у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
10Факултет информационих технологија у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
11Факултет еколошке пољопривреде у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
12Учитељски факултет у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
13Факултет дигиталне продукције у Сремској Каменици,
без својства посебно правног лица
Војводе Путника 87
Сремска Каменица
021/4893-610 дозвола за рад
14Факултет за спорт и психологијуРадничка 30а
Нови Сад
021/530-633 дозвола за рад
15Фармацеутски факултет у Новом СадуТрг младенаца 5
Нови Сад
021/6615-897 дозвола за рад
16Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић
у Новом Саду
Булевар Ослобођења 76
Нови Сад
021/4727-884 дозвола за рад