Сектор за правне и финансијске послове

У Сектору за правне и финансијске послове обављају се општи, правни, нормативни, управни и студијско-аналитички послови који се односе на припрему аката која су у областима делокруга рада Секретаријата, праћење прописа и стања у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности; давање мишљења на нацрте прописа у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности, те других прописа; припремају се предлози аката о оснивању и укидању високошколских установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; припремају се предлози аката о промени назива, седишта и статусним променама високошколских установа, научноистраживачких организација, као и установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; припремају се материјали и даје мишљење у предметима високошколских установа, научноистраживачких организација, установа студентског стандарда, као и других установа из надлежности Секртаријата  по захтеву Управе за имовину и других органа, спроводи се поступак припреме и реализације усвајања акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, као и других општих аката из надлежности Секретаријата. У овом сектору реализују се и нормативно-правни послови из области финансија, као и правни послови намењени изради аката потребних за реализацију конкурса и јавних позива.

Такође, обављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; инвестиционо и текуће одржавање установа у области високог образовања на територији Покрајине, односно израду планова инвестиционог и текућег одржавања установа у области високог образовања и реализацију тих планова; планирање и анализу финансирања установа  у области високог образовања и учествовање у изради финансијских извештаја о финансирању установа у области високог образовања; извршење финансијских обавеза Секретаријата односно спровођење поступака доделе буџетских средстава крајњим корисницима; послови из области јавних набавки за потребе Секретаријата; учествовање у изради финансијских планова и извештаја о финансирању индиректних корисника у области високог образовања; организовање интерне контроле наменског коришћења буџетских средстава; организовање контроле наменског коришћења буџетских средстава од стране крајњих корисника; остваривање сарадње са републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе. У оквиру овог Сектора реализују се послови праћења и реализације активности у вези са погонима за примену нових технологија, праћење стања, вођење робне евиденције потраживања по основу закључених уговора, те све послове везане за складиштење и дистрибуцију робе до крајњих корисника.

 

У Сектору за правне и финансијске послове образује се ужа унутрашња јединица:

  •  Одељење за правне, управне и финансијске послове.