Студентски стандард

 

Установе студентског стандарда на територији АП Војводине

Област студентског стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине регулисана је Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број: 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др.закон и 10/2019), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012 – УС и 18/2020 – др.закон), Правилником о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број: 36/2019), Одлуком о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 18/2002, 8/2006 и 19/2006).

Студентски стандард подразумева:

  • Смештај у студентским домовима
  • Исхрану студената
  • Студентске кредите и стипендије
  • Одмор и опоравак у установама студентског стандарда
  • Регресирање трошкова превоза студената

Установе студентског стандарда на територији АП Војводине су:

  1. Студентски центар „Нови Сад” у Новом Саду, ул. др Симе Милошевића бр. 4.
  2. Студентски центар „Суботица” у Суботици, ул. Марије Војнић Тошинице бр.7.
  3. Студентски културни центар у Новом Саду, ул. др Илије Ђуричића бр. 3.

Смештај у студентским домовима

На територији АП Војводине услуге смештаја обезбеђују се у 2 студентска центра, у Студентском центру „Нови Сад” у Новом Саду и у Студентском центру „Суботица” у Суботици. Студентски центар „Нови Сад” у Новом Саду има у свом саставу 10 студентских домова, Студентски центар „Суботица” у Суботици два студентска дома. Осим студентских центар, услуге смештаја и исхране студентима пружају и домови ученика средњих школа у Вршцу, Кикинди.

Такође, постоји Студентски центар „Студентски дом „Европа” – Európa Kollégium” у Новом Саду, који се користи за смештај студената који су основно или средње обрзовање завршили на мађарском наставном језику, као и студентима српске националности, држављанима Мађарске који студирају на некој високошколској установи у Новом Саду.

Постоји и приватни студентски дом Универзитета „ЕДУКОНС”, Сремска Каменица.

1. Студентски центар „Нови Сад” у Новом Садуwww.scns.rs, тел.: 021/210-24-00 и 450-300, факс: 021/458-926.

Студентски домови у оквиру студентског центра „Нови Сад” у Новом Саду:

Бр.НазивМестоТелефонКатегорија
1.„Слободан Бајић“Нови Сад021/210-2450II
2.„Вељко Влаховић“Нови Сад021/210-2458II
3.„Фејеш Клара“Нови Сад021/210-2473I
4.„Сајмиште“Нови Сад021/210-2480I
5.„Проф. Живојин Ћулум“Нови Сад021/210-2464I
6.„Цар Лазар“Нови Сад021/210-2465I
7.„Никола Тесла“Нови Сад021/210-2470I
8.„23. октобар“Нови Сад021/210-2478I
9.„Михајло Предић – др Миша“Зрењанин023/315-0427II
10.„Др Зоран Ђинђић“Сомбор025/515-0530I

2. Студентски центар „Суботица” у Суботициwww.scsu.org.rs, тел: 024/546-637.

Студентски домови у оквиру студентског центра „Суботица” у Суботици:

Бр.НазивМестоТелефонКатегорија
1.„Боса Милићевић“Суботица024/546-637II
2.„Иво Лола Рибар“Суботица024/558-688II

3. Студентски културни центар у Новом Саду, www.skcns.org, тел: 021/635-05-79.


Исхрана студената

Исхрана студената у Новом Саду организована је у два студентска ресторана:

  1. Р-2 ресторан, налази се у оквиру зграде Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду у улици Симе Милошевића број 4.
  2. Р-3 ресторан, налази се у улици Валтера Перића број 5.

Исхрана студената у Суботици организована је у два студентска ресторана:

  1. Р-1 ресторан, налази се поред Студентског дома „Боса Милићевић“ у улици Марије Војнић Тошинице број 7.
  2. Р-2 ресторан, налази се поред Студентског дома „Иво Лола Рибар“ у улици Сеп Ференца број 5.

За студенте који су смештени у домовима ученика у Вршцу, Кикинди исхрана је организована у домовима ученика, док је за студенте који су смештени у Студентском дому „Михајло Предић – др Миша” у Зрењанину исхрана организована у Дому ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” у Зрењанину, а за студенте Студентског дома „др Зоран Ђинђић” у Сомбору исхрана је организована у Дому ученика средњих школа у Сомбору.


Студентски кредити и стипендије

На основу Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др.закон и 10/2019) право на студентски кредит имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије.

Кредит се остварује у месечном новчаном износу најмање у висини учешћа студента у цени смештаја и исхране у студентском дому, увећано за 20%. Надлежно Министарство расписује конкурс за доделу студентског кредита најкасније три месеца пре почетка школске године. Редослед кандидата утврђује се на основу успеха студената у претходном школовању и социјално-економског статуса породице.

Одлуку о додели студентског кредита доноси министар. Уговор о кредиту студент склапа са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита. Студент има обавезу отплате кредита са законском каматом, у складу са законом. Корисника студентског кредита који је током студија постигао просечну оцену најмање 8,5 и није губио ни једну годину, Министарство ослобађа отплате кредита.

Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, који није губио ниједну годину током студија и постигао просечну оцену најмање 9,00.

Стипендија се додељује без обавезе враћања. Министарство расписује конкурс за доделу стипендија најкасније три месеца пре почетка школске године. У конкурсу се оглашавају услови за доделу стипендије, потребни докази, рокови за пријављивање и одлучивање о додели стипендије.

Одлуку о додели стипендије доноси министар.

Стипендија се додељује без обавезе враћања. Министарство расписује конкурс за доделу стипендија најкасније три месеца пре почетка школске године. У конкурсу се оглашавају услови за доделу стипендије, потребни докази, рокови за пријављивање и одлучивање о додели стипендије.

Право на стипендију за изузетно надарене студенте, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова, са положеним свим испитима из претходних година студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије) који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену најмање 9,00, који су положили све испите из претходних година студија и који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких акадамија који нису на теоретском одсеку.

Конкурси за доделу кредита и стипендија објављују се у „Просветном прегледу“, 11000 Београд, тел: 011/ 3235-378; 3239-069.


Студентска одмаралишта и опоравилишта

Студентска опоравилишта и одмаралишта су установе којима се обезбеђује остваривање права на опоравак и одмор студената.

У Републици Србији постоје два:

  1. Студентско опоравилиште „Радојка Лакић“ на Авали;
  2. Студентско опоравилиште „Ратко Митровић“ на Златибору.

Право на одмор и опоравак имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије.

Министарство расписује конкурс за остваривање права на одмор и опоравак студената. Одлуку о остваривању права на одмор и опоравак доноси комисија коју именује министар.


Регресирање трошкова превоза студената

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност врши регресирање трошкова превоза студената са територије АП Војводине на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени галасник РС“, број: 99/2009, 67/2012-УС и 18/2020 – др. закон), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 др. Одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и Одлуке о регресирању превоза студената у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број: 1/2013 и 5/2017).

Наменска средства Покрајински секретаријат за високо образовање преноси градовима/општинама, које на основу критеријума врше расподелу средстава крајњим корисницима (готовинске исплате или пренос средстава превознику јавног саобраћаја).

Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању превоза студената у међуградском, односно међумесном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине или града, свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до високошколске установе, да нису корисници услуге смештаја у установе за смештај и исхрану студената, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других институција, фондова и фондација.

За ближа обавештења заинтересовани кандидати могу се обратити надлежним органима у својим градовима/општинама.