Сектор за високо образовање и студентски стандард

У Сектору за високо образовање и студентски стандард обављају се послови општи, управни, статистичко-евиденциони и студијско-аналитички послови у области високог образовања и студентског стандарда који се односе на: састављање периодичних и годишњих извештаја, информација, анализа у области високог образовања, студентског стандарда и рада научних института; припрема информације о раду факултета, високих школа, студентских центара и научних института; израда предлога одлука о броју студената за упис на факултете и високе школе; припрема конкурса за упис студената на факултете и високе школе; припрема извештаја о извршеном упису студената, условима студирања и правилима студија; израда аката којима се Покрајинској влади предлажу чланови органа управљања на факултетима, високим школама, студентским центрима, научним институтима и другим установама из надлежности Секретаријата, као представника оснивача; спровођење конкурса из надлежности Сектора чијом се реализацијом доприноси развоју наведених области, а односи се на припрему конкурсне документације, као и других аката везаних за конкурсе из области високошколских установа, студентских центара, научних института и других установа; давање сагласности на акта о организацији и систематизацији послова установа студентског стандарда; постављање вршиоца дужности директора установе образовања; припреме и планирање уписа на прву годину студија на високошколским установама; одлучивање о правима и обавезама студената на смештај у установама студентског стандарда; утврђивање услова за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају; остваривања међурегионалне просветне сарадње са установама образовања у иностранству; остваривање сарадње са високошколским установама и установама студентског стандарда, републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе; по потреби обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћника покрајинског секретара.

 

Документи

Закон о високом образовању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о ученичком и студентском стандарду