Документи

 

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2023. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Шематски приказ систематизације за 2023. годину

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност са компетенцијама 2023.

Уговор о обављању привремених и повремених послова

Кодекс понашања и етике инспектора

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Правилник о службеној одећи и обући покрајинског просветног инспектора

Евиденција поклона функционера и запослених – 1 документ за 2021. годину

Евиденција поклона функционера и запослених – 2 документ за 2021. годину

Правилник о уређењу посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2020. годину

Правилник о уређењу посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2021. годину

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2022. годину

Евиденција поклона функционера и запослених – 1 документ за 2020. годину

Евиденција поклона функционера и запослених – 2 документ за 2020. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2022. годину

Шематски приказ систематизације за 2022. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину – мај 2020. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Правилник о  ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о објављивању садржаја на wеб презентацији

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о поступању са донацијама

Упутство о поступању по притужбама на рад

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о поклонима функционера и запослених

Евиденција поклона функционера и запослених за 2018. годину

Евиденција поклона функционера и запослених за 2019. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2019-2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2019. годину

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених за 2019. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2019. годину

Стратегија увођења, примене и развоја ФУК-а за период 2018-2020. године

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2017-2018. годину

Стратегија управљања ризицима

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о иновационој делатности

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о ученичком и студентском стандарду

Закон о основама система образовања и васпитања

Кодекс понашања

Правилник о заштити података о личности