Документи

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2024. годину

Шематски приказ систематизације за 2023. годину

Шематски приказ систематизације за 2024. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2023. годину

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност са компетенцијама 2023.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност са компетенцијама 2024.

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и посебних услуга

Уговор о обављању привремених и повремених послова

Евиденција поклона функционера 2023.

Евиденција поклона запослених 2023.

Кодекс понашања и етике инспектора

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Правилник о службеној одећи и обући покрајинског просветног инспектора

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица за 2024. годину

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

Правилник о  ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о објављивању садржаја на wеб презентацији

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о поступању са донацијама

Упутство о поступању по притужбама на рад

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о поклонима функционера и запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Стратегија управљања ризицима

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о ученичком и студентском стандарду

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о просветној инспекцији

Закон о националном оквиру квалификација

Закон о иновационој делатности

Кодекс понашања

Правилник о заштити података о личности