Pitanja i odgovori (FAQ)

 

Vaša pitanja možete slati na e-mail psnauka@vojvodina.gov.rs.

 1. Gde se nalazi tekst konkursa i obrazac prijave?
  Tekst konkursa i obrasci prijave se nalaze na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
 2. Do kada traje konkurs ?
  Svaki konkurs koji objavljuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u svom tekstu ima jasno naznačen datum do kada traje, potrebno je pažljivo pročitati sam tekst.
 3. Koliki je maksimalan broj istraživačkih meseci koji se može prijaviti po istraživaču?
  Članom 15. Pravilnika je definisano da je maksimalan broj istraživačkih meseci 3.
 4. Da li jedan rukovodilac projekta može da konkuriše sa više kratkoročnih projekata?
  Ne postoji ograničenje po pitanju broja prijavljenih projekata od strane jednog rukovodioca, međutim, sredstva mogu biti opredeljena samo po jednom projektu u okviru jednog konkursa.
 5. Da li na projektu mogu da učestvuju lica koja nisu zaposlena u naučnoistraživačkim institucijama?
  Na konkursu mogu da učestvuju samo naučnoistraživački radnici, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.
 6. Kako ćemo biti upoznati sa rezultatima konkursa?
  Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Svi rukovodioci prijavljenih projekata će biti obavešteni putem rešenja o statusu svoje prijave, rešenjem o odobravanju ili rešenjem o odbijanju prijave projekta.
 7. Kada će biti uplaćena sredstva?
  Sredstva bi trebalo da budu uplaćena u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora, ali to najčešće zavisi od priliva sredstava iz Republičkog budžeta.
 8. Šta raditi u slučajevima kada je potrebna izmena članova istraživačkog tima ili promena namene odobrenih sredstava?
  U slučaju bilo kakvog odstupanja u odnosu na Rešenje kojim su odobrena sredstva po projektu, potrebno je poslati pisanu molbu za izmenu odobrenih stavki, uz obrazloženje.
 9. Gde se nalaze obrasci za fazne izveštaje, konačne izveštaje i dr?
  Svi obrasci, koji se tiču svakog pojedinačnog konkursa, se nalaze na jednom mestu, u okviru konkursa, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
 10. Šta sve treba da sadrži konačni izveštaj o realizaciji projekta?
  Konačni izveštaj o realizaciji projekta sadrži sledeće:
  1. Obrazac finansijskog izveštaja uz sve fotokopije računa, predračuna, izvode, ugovore o autorskim honorarima, naloge za službeno putovanje i svu ostalu dokumentaciju koja se tiče plaćanja.
  2. Obrazac izveštaja o realizaciji projekta i detaljan narativni izveštaj o realizaciji projekta u formi elaborata (u papiru i na CD-u ili mejlom), u kom opisuju sve aktivnosti i faze projekta, metode, sheme, grafikoni, dijagrami, rezultati…