Inspekcijski nadzor

 

Opis poslova prosvetnog inspektora

Samostalno, uz opšta usmerenja i uputstva neposrednog rukovodioca prilikom donošenja odluka, obavlja složene stručne poslove koji zahtevaju posebno specijalističko znanje i iskustvo, iz nadležnosti Grupe, a naročito poslove koji obuhvataju sledeće: normativno-pravne poslove vezane za pripremu svih vrsta normativnih akata iz nadležnosti Grupe, izdavanje dozvola za rad i donošenje rešenja o izmenama i dopunama dozvola za rad visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda; vršenje inspekcijskog nadzora (redovan, vanredan, kontrolni i dopunski − terenski i kancelarijski) na visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda; donošenje prvostepenih rešenja; predlaganje odluke o prestanku dužnosti, odnosno razrešenju organa poslovođenja visokoškolske ustanove, odnosno samostalne visokoškolske ustanove u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje; učestvovanje u sačinjavanju kontrolnih lista − redovan inspekcijski nadzor nad radom visokoškolske ustanove i nad radom ustanove studentskog standarda; davanje mišljenja po zahtevu stranaka; rešavanje po predstavkama stranaka; provera verodostojnosti javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove i oglašavanje ništavim diploma i dodatka diplomi iz razloga propisanih Zakonom o visokom obrazovanju; podnošenje nadležnom pravosudnom organu krivične prijave, prijave za privredni prestup, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ako kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva po zakonu ili drugom propisu; podnošenje prekršajne prijave protiv pravnog lica koje u pravnom prometu istupa pod nazivom visokoškolske ustanove u skladu sa odredbama zakona koji uređuje visoko obrazovanje, a koje nema dozvolu za rad izdatu u skladu sa tim zakonom; pripremanje predloga akta o osnivanju i ukidanju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina; pripremanje predloga akta o promeni naziva, sedišta i statusnim promenama samostalnih visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina; po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, pomoćnika pokrajinskog sekretara i načelnika Odeljenja.

Dokumenti

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije za školsku  2020/2021. godinu

Zahtev za izdavanje dozvole za rad

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – univerziteti

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – fakulteti i visoke škole

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – visoke škole strukovnih studija i akademije strukovnih studija

Kontrolna lista – ustanove studentskog standarda

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije u 2016. godini

Godišnji izveštaj o radu inspekcije u 2017. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2018/2019. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2019/2020. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2021/2022. godini