Инспекцијски надзор

 

Опис послова просветног инспектора

Самостално, уз општа усмерења и упутства непосредног руководиоца приликом доношења одлука, обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, из надлежности Групе, а нарочито послове који обухватају следеће: нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности Групе, издавање дозвола за рад и доношење решења о изменама и допунама дозвола за рад високошколским установама и установама студентског стандарда; вршење инспекцијског надзора (редован, ванредан, контролни и допунски − теренски и канцеларијски) на високошколским установама и установама студентског стандарда; доношење првостепених решења; предлагање одлуке о престанку дужности, односно разрешењу органа пословођења високошколске установе, односно самосталне високошколске установе у случајевима прописаним законом којим се уређује високо образовање; учествовање у сачињавању контролних листа − редован инспекцијски надзор над радом високошколске установе и над радом установе студентског стандарда; давање мишљења по захтеву странака; решавање по представкама странака; провера веродостојности јавних исправа које издају високошколске установе и оглашавање ништавим диплома и додатка дипломи из разлога прописаних Законом о високом образовању; подношење надлежном правосудном органу кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка, ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива по закону или другом пропису; подношење прекршајне пријаве против правног лица које у правном промету иступа под називом високошколске установе у складу са одредбама закона који уређује високо образовање, а које нема дозволу за рад издату у складу са тим законом; припремање предлога акта о оснивању и укидању високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; припремање предлога акта о промени назива, седишта и статусним променама самосталних високошколских установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; по потреби обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара, помоћника покрајинског секретара и начелника Одељења.

Документи

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску  2020/2021. годину

Захтев за издавање дозволе за рад

Контролна листа – високошколске установе – универзитети

Контролна листа – високошколске установе – факултети и високе школе

Контролна листа – високошколске установе – високе школе струковних студија и академије струковних студија

Контролна листа – установе студентског стандарда

Годишњи извештај о раду просветне инспекције у 2016. години

Годишњи извештај о раду инспекције у 2017. години

Годишњи план инспекцијског надзора у школској 2018/2019. години

Годишњи план инспекцијског надзора у школској 2019/2020. години

Годишњи план инспекцијског надзора у школској 2021/2022. години