Sektor za pravne poslove

U Sektoru za pravne poslove obavljaju se opšti pravni, normativni, upravni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na pripremu akata koja su u oblastima delokruga rada Sekretarijata, kao i inspekcijski poslovi u odnosu na ustanove iz nadležnosti u skladu sa propisima; praćenje propisa i stanja u oblasti visokog obrazovanja, studentskog standarda i naučnoistraživačke delatnosti, kao i iniciranje izmena i dopuna zakona, drugih propisa i opštih akata ustanova; davanje mišljenja na nacrte propisa u oblasti visokog obrazovanja, i naučnoistraživačke delatnosti, te drugih propisa; izdavanje dozvola za rad i donošenje rešenja o izmenama i dopunama dozvola za rad visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda; vršenje inspekcijskog nadzora (redovan, vanredan, kontrolni i dopunski – terenski i kancelarijski) na visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda; donošenje prvostepenih rešenja; predlaganje odluke o prestanku dužnosti, odnosno razrešenju organa poslovođenja visokoškolske ustanove, odnosno samostalne visokoškolske ustanove u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje; pripremu godišnjeg i mesečnog plana rada i godišnjeg izveštaja inspekcije za visoko obrazovanje i studentski standard; učestvovanje u sačinjavanju kontrolnih lista − redovan inspekcijski nadzor nad radom visokoškolske ustanove i nad radom ustanove studentskog standarda; davanje mišljenja po zahtevu stranaka; rešavanje po predstavkama stranaka; provera verodostojnosti javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove i oglašavanje ništavnim diploma i dodatka diplomi iz razloga propisanih Zakonom o visokom obrazovanju; podnošenje nadležnom pravosudnom organu krivične prijave, prijave za privredni prestup, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ako kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva po zakonu ili drugom propisu; podnošenje prekršajne prijave protiv pravnog lica koje u pravnom prometu istupa pod nazivom visokoškolske ustanove u skladu sa odredbama zakona koji uređuje visoko obrazovanje, a koje nema dozvolu za rad izdatu u skladu sa tim zakonom; pripremanje predloga akta o osnivanju i ukidanju visokoškolske ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina; pripremanje predloga akta o promeni naziva, sedišta i statusnim promenama samostalnih visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina; davanje mišljenja u predmetima visokoškolskih ustanova i ustanova studentskog standarda po zahtevu Uprave za imovinu i drugih organa, priprema akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu, po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara i pomoćnika pokrajinskog sekretara.