Сектор за правне послове

У Сектору за правне послове обављају се општи правни, нормативни, управни и студијско-аналитички послови који се односе на припрему аката која су у областима делокруга рада Секретаријата, као и инспекцијски послови у односу на установе из надлежности у складу са прописима; праћење прописа и стања у области високог образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности, као и иницирање измена и допуна закона, других прописа и општих аката установа; давање мишљења на нацрте прописа у области високог образовања, и научноистраживачке делатности, те других прописа; издавање дозвола за рад и доношење решења о изменама и допунама дозвола за рад високошколским установама и установама студентског стандарда; вршење инспекцијског надзора (редован, ванредан, контролни и допунски – теренски и канцеларијски) на високошколским установама и установама студентског стандарда; доношење првостепених решења; предлагање одлуке о престанку дужности, односно разрешењу органа пословођења високошколске установе, односно самосталне високошколске установе у случајевима прописаним законом којим се уређује високо образовање; припрему годишњег и месечног плана рада и годишњег извештаја инспекције за високо образовање и студентски стандард; учествовање у сачињавању контролних листа − редован инспекцијски надзор над радом високошколске установе и над радом установе студентског стандарда; давање мишљења по захтеву странака; решавање по представкама странака; провера веродостојности јавних исправа које издају високошколске установе и оглашавање ништавним диплома и додатка дипломи из разлога прописаних Законом о високом образовању; подношење надлежном правосудном органу кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка, ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива по закону или другом пропису; подношење прекршајне пријаве против правног лица које у правном промету иступа под називом високошколске установе у складу са одредбама закона који уређује високо образовање, а које нема дозволу за рад издату у складу са тим законом; припремање предлога акта о оснивању и укидању високошколске установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; припремање предлога акта о промени назива, седишта и статусним променама самосталних високошколских установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина; давање мишљења у предметима високошколских установа и установа студентског стандарда по захтеву Управе за имовину и других органа, припрема акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, по потреби обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћника покрајинског секретара.