Stručne komisije

INFORMACIJAOSTRUČNIMKOMISIJAMAIČLANOVIMASTRUČNIHKOMISIJA

Stručne komisije se obrazuju za sledeće naučne oblasti i u sledećem sastavu:

–     Tehničkenauke:

 1. prof. dr Stevan Stankovski, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, predsednik
 2. prof. dr Vlastimir Radonjanin, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, član
 3. prof. dr Nikola Đurić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, član

–   Prirodno-matematičkenauke:

 1. prof. dr Ružica Igić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsednik
 2. prof. dr Jovana Nikolov, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član
 3. prof. dr Mirjana Ivanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član

–   Biotehničkenauke:

 1. prof. dr Dragica Stojanović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, predsednik
 2. prof. dr Igor Jajić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, član
 3. prof. dr Sandra Bijelić, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta, član

–   Društveneihumanističkenauke:

 1. prof. dr Dragan Tešanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsednik
 2. prof. dr Božo Milošević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u penziji,  član
 3. prof. dr Stanko Cvjetićanin, redovni profesor Pedagoškog fakulteta, član

–   Pravneiekonomskenauke:

 1. prof. dr Nedeljko Tica, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, predsednik
 2. prof. dr Dragutin Avramović, vanredni profesor Pravnog fakulteta, član
 3. prof. dr Goran Anđelić, redovni profesor Fakulteta poslovne ekonomije, Univerzitet EDUCONS, član

–   Tehnološkenauke:

 1. prof. dr Jovanka Popov Raljić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u penziji, predsednik
 2. prof. dr Biljana Škrbić, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u penziji, član
 3. dr Aleksandra Torbica, naučni savetnik Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, član

–   Medicinskenauke:

 1. prof. dr Dušica Rakić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u penziji, predsednik
 2. prof. dr Boris Milijašević, vanredni profesor Medicinskog fakuleta, član
 3. prof. dr Saša Vukmirović, vanredni profesor Medicinskog fakuleta, član

–   Sportskenauke:

 1. prof. dr Ilona Mihajlović, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, predsednik
 2. prof.dr Slavko Molnar, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, član
 3. prof. dr Branka Protić Gava, redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u penziji, član

NAPOMENA:

Podaci o kompetencijama, odnosno naučnoj produkciji predsednika i članova stručnih komisija dostupni su u bazi „Karton naučnog radnika“, putem linka: http://knr.uns.ac.rs/imenikSvi.xhtml

 

Pravilnik o stručnim komisijama